Lærekontrakt for B. A. Hansen 1833

 

Nedenstående indscanning er den lærekontrakt som blev indgået mellem min tip2oldefar Bernth August Hansen og malermester Lars Peter Poulsen (også kaldet Lars Peter Perlefarve). Læretiden blev udstået på Klostertorvet i Aalborg og Bernth klarede det på den tid som var fastsat i lærekontrakten. Efter udstået læretid fortsatte Bernth hos Lars Peter Poulsen indtil han selv blev mester i 1856.


Aalborg malermestres lavbog (Lav1-70), side 93b:

Aalborg malermestres lavbog (Lav1-70), side 93b


Aalborg malermestres lavbog (Lav1-70), side 94a:

Aalborg malermestres lavbog (Lav1-70), side 94a


Hvad jeg læser (med hjælp fra venlige personer):

            Lære Contract
Underskrevne Berendt August Hansen
Barnfödt udi Aalborg har Gaaet udi Lære til
Malermæster Lars P. Poulsen at Lære den
Lovelige Maler Provession udi 6 Aaer
siger Sex Aar, fra Nytaar 1833 til Nytaar
1839, og og udi denne min Læretid lover og
tilforpligter jeg mig Berend Augüst
Hansen at være min Læremæster hørig
og Lÿdig udi Alt hvad mig befales haandværket
Angaaendes alt som en Læredreng sømmer
og anstaar i lige Maade at vise Troskab
og Sedelighed hvad der befales mig at udföre
min Mæsters Gavn og Sikkerhed uden Tab
i nogen Maade for ham - Om jeg af
min Lære skulle undvige eller bortrømme
da af Straffes efter hans Kongelige
Majestæt allernaadigst Forordning
og Laugsartikler Bydende

[sideskift]

Og lige Maade lover og tilforforpligter 
jeg mig L. P. Poulsen at lære bemeldte
min Læredreng Bernt August Hansen
den lovlige malerprofession at Lære
alt henhørende til Professionen saavel
som en Malersvend bør og Anstaaer
udi ligemaade lover jeg ham forsvarlig
kost, samt duelige Arbejdsklæder som
han behøver meens hand er udi Lære
og lader ham ind og indskrive paa min
bekostning
Til Bekraftelse haver jeg formaaet 2de
Mand til at underskrive til Vitterlighed
        Aalborg den 14 Januar 1833
                Marte Christensdatter
Til Vitterlighed A. Kneil B. Brostrup
                Læredreng
                Bærendt August Hansen
? Maÿntzhusen Poul P. Poulsen
        P. Christensen
        L. P. Poulsen