Skifte efter L. D. C. Feldmann 1890

 

Som et eksempel på, hvad en slægtsforsker kan komme ud for, har jeg indscannet siderne fra skiftet efter min tip2oldemor Louise Dorthea Christiane Feldmann (* 4 dec. 1817, Gentofte; † 16 okt. 1889, Nørresundby). Jeg har selv indføjet det jeg mener at læse. Visse ord mangler jeg dog at tyde; kan du hjælpe mig med de sidste ord og komme med et bud? Det af teksten jeg har kunnet læse står som ren tekst nederst på denne side, og det jeg ikke har kunnet læse er makeret med tre punktummer (...). 

Billederne er nok for store til de fleste skærme (og dermed denne tekst), men det skal jo også være muligt at læse hvad der står. Det er jo svært nok i forvejen...


Kær herreds skifteprotokol (B36-5155) side 84:
Kær herreds skifteprotokol (B36-5155) side 84


Kær herreds skifteprotokol (B36-5155) side 85: 
Kær herreds skifteprotokol (B36-5155) side 85


Hvad jeg læser (med venlig hjælp fra bla. Jytte Dekov): 
17/18 89/90. Boet efter Loviise Dorthea Cathrine Feldmann af N-Uttrup †16 Octb 1889. og  
tidliger den 31 August 1886 afdøde Ægtefælle Maler Bernt August Hansen.  
Skifteforvalteren fremlagde Exemplarer af Aalborg Stiftstidende N 256 fra den 25 Jul og af Ber-  
lingske Tidende N 250 fra den 26 Jul., i hvilke Exemplarer denne Samling og dens  
Øjmed at tage Bestemmelse om Arv og Gjæld mm. har været indrykket.  

I Skifteretten fandtes mødt.  
1. Christine Andersen født Hansen af N-Uttrup  
2. Rebslager Andersen af NSundby, der fremlagde Fuldmagt af og fra Fritz Vilhelm  
    Hansen og Peder Emil Vennecke af Kjøbenhavn  

De mødte bemærkede, at de Afdøde kun havde været gifte med hinanden, og ... i  
dette Ægteskab følgende Børn.  
1. Balsine Dorthea Christiane Hansen gift med Arbejdsmd Peder Emil Vennecke 
    af Kjøbenhavn 
2. Martine Christine Hansen 45 Aar gl gift med Arbejdsmd Chr Andersen af N-Uttrup  
3. Anders Jacob Hansen entrede i Californien c. 43 Aar, men rejste  
    han derover c 18 Aar gl, og siden er der ikke hørt fra ham.  
4. Bernt August Hansen, Sømand, Opholdssted ubekjendt. 41 Aar gl.  
5. Hermann Hansen, Sømand, Opholdssted ubekjendt, 39 Aar gl, og er  
    der ikke hørt fra ham i 12 Aar.  
6. Hans Hansen i England, men hun ved ikke hvor, og der ikke  
    hørt fra ham i de sidste 2 Aar. c 37 Aar gl.  
7. (Ludvig Hansen - overstreget) Fritz Vilhelm Hansen, c 28 Aar gl, sidst af N-Uttrup.  

og nu saaledes disse de Afdødes eneste Arvinger. 

De Mødte blev gjorte bekjendte med Registreringen (Prot. A. Fol. 433), og erklærede  
de ikke at vide mere at føre Boet til Indtægt end der angivet; med Hensyn til  
at noget af Løsøret skul være ... af tilstædeværende Martine Christine og  
Balsine Hansen, erklæredes, at de ikke vilde opretholde denne Paastand.  
Man vedtog ikke at vedgaae Arv og Gjæld, men udstede Proclama til Creditorer  
og Arvinger efter Omstændighederne med 6 Maaneders Varsel  

Der fremlagdes en Regning fra Fritz Vilhelm Hansen om Begravelsesud-  
gifter til Beløb 39 Kr o 2 Øre, samt fra Snedker Kofod paa Ligkiste til Rest 14 Kr, hvilke  
Beløb anerkjendtes.  

Man vedtog at sælge Boets faste Ejendom efter Creditorer, som det overstedes Skiftefor-  
valteren at approbere, ligesom samtidigt at sælge Boets Løsøre med 6 Ugers Credit,  
og overlades det Skifteforvalteren at antage Incassator og approbere Creditionerne  
M. C. Hansen bemærkede, at Huset stod snart ubeboet, men skulde hun, der  
boede i Nærheden, nok føre lidt Tilsyn med det.  

Da nu i dag ikke videre var at forhandle, udsattes Boet indtil videre.  

Skifteretten hævet  

                  P. A. Andersen   Christine Hansen   Vidner  
          M Ramsing                                          ...          Neumann     Jensen